صنعت کاشی سازی هراتیان؛ رو به رکود است!!

بنابر گفته های مسوولان محلی در هرات، صنعت کاشی سازی که در این شهر از قدمت زیادی برخوردار است و به دوره تیموریان برمی گردد، به رکود مواجه شده است.

ايام الدين اجمل، امر حفظ ومراقبت از  ابدات تاريخي هرات مي گويد:«هر چند كار صنعت كاشي سازي به شكل نورمال جريان دارد، اما نگراني اين اداره از عدم موجويت بودجه كافي است كه مواجب آن شده تا صنعت كاشي سازي  به ركود مواجه شود».

كارشناسان هم عدم توجه دولت را به اين صنعت كه ميراثي از دوران تموريان درهرات است را موتاثر كننده خوانده بر تقويت ان تاكيد كردند.

صنعت کاشی سازی در هرات اززمان تموريان، حدود 550سال پيش وكمي هم قبل تر از ان ابدا شد است؛ اما این صنعت دیرینه مردم این سرزمین کم کم در حال نابودی قرار دارد؛ چون دولت توجه آنچنانی ندارد.

هر چند ايام الدين اجمل امر اين بخش گفت كه در سال 1390، وزرات اطلاعات وفرهنگ بودجه را به ارزش دوميليون افغاني تخصيص داد، اما این بودجه برای جلوگیری از رکود صنعت کاشی سازی بسنده نیست.

آقای اجمل در صحبت با راديو زحل گفت كه صنعت كاشي سازي بخاطرعدم موجوديت بودجه کافی از جانب مركز روبه رکود است.

 

وي گفت با آنكه در كارخانه كاشي سازي مسجد جامع ولايت هرات در حال حاظر 14 نفر به شمول استادان مصروف كار كاشي سازي هستند، اما بودجه وجود ندارد كه حد اقل تربيه ديگر شاگردان توسط اين استادان صورت گيرد كه فردا به مشكل نبود استادان مسلكي برنخورده تا كاشي سازي وصنعت ان فراموش نشود.

اقاي اجمل گفت يكي ديگراز مشكلات كه سر راه اين صنعت وجود دارد وباعث شد كه رشد نكند نبود ماركت مناسب براي فروش آن است وعلت هم قيمت بودن آن نسبت به ديگر كاشي ها است كه اين صنعت دست ساز به جاي خود باقي مي ماند.

در عين حال عبدالغني نيك سير پژوهش گر درغرب كشور مي گويد بخاطر عدم رسيدگي دولت به اين صنعت پرافتخار ودست ساز با انكه در حال حاضر از وضعيت بدي برخورداراست وبیشتر كاركنان آن بخاطر نبود پول ومعاش شان ترك كردند.

 اين وظيفه را احتمالا تا چند وقت ديگر اين صنعت كه از ميراث هاي ديرينه تاريخي است كه توسط غوري ها وتيموري ها به وجود امد از بين خواهد رفت وبه فراموشي سپرده خواهد شد.

وي گفت اگر به اين صنعت توجه جدي نشود، اين هم از جمله صنايع چون صنعت ابريشم، شيشه سازي، حكاكي، جيل سازي، نقاشي، رسامي، شل بافي، كه در زمان تيموري ها وجودداشت از بين خواهد رفت.

صنعت كاشي سازي كه يكي از ارزش ترين كار هاي دستي است روبه سقوط است، مي طلبد دولت هر چه عاجل تر به اين موضوع رسدگي كند تا از ورد كاشي هاي خارجي جلو گيري به عمل آمده وباعث رشد وغنا مندي اين صنعت شود .


محمد کبیر سیار

نظرتان را بنویسید