بهای گاز مایع در هرات؛ کاهش یافت!

چندی پیش بهای گاز مایع در هرات به صورت فزاینده افزایش یافته بود، اما در ماه رمضان بهای گاز کاهش یافت؛ هر تن گاز از820 دالر به 700 دالر رسید.

پیش از ماه رمضان، بهای هر بشکه گاز 550 افغانی بود ولی حالا هر بشکه بهای آن 410 افغان شده است.

سعد خطيبي، رييس اتاق های تجارت وصنايع هرات مي گوید، بخاطر ماه مبارك رمضان با نشست كه با حضور بازرگانان انجام شده است بر آن شده اند كه بهای گاز مايع از820 دالر به 700 دالر كاهش يابد و هر بشکه گازبه 410 افغاني  الي 450  افغاني به فروش برسد.

در هیمن حال محمد سليم تركي، شهردارهرات هم از اين ياد كرد:«با آنكه فيصله شوراي وزيران به ما اجازه دخالت در امور قيمت هاي بازار وتعين نرخ را نميدهد با آن هم با جلسات متعددي خواهان كاهش قيمت در اين ماه مبارك شدیم».

كاهش بهای گاز مایع در حالی صورت مي گيرد كه شماري از مردم از ناحيه گراني هاي اخير شكايت كرده وخواستار كاهش قيمت ها شدند.

محمد کبیر سیار

نظرتان را بنویسید