ورود کالاهای خارجی؛ دلیلی بر رکود بازار کالاهای داخلی

شماري ازتوليد كنندگان داخلي که بیشتر شان بانوهستند از ورود بی رویه كالاهاي مشابه خارجي به بازار هرات، از دولت به شدت انتقاد مي كنند.

اين توليد كنند گان خانم، خواهان تصميم گيري جدي دولت دراين زمينه شده اند.

برای اولين بار در افغانستان مركز فروش توليدات داخلي كه توسط خانم ها به فروش می رسد، ايجاد شده كه باعث اشتغال براي اين طبقه شده است.

مسولان ودوكانداران مجتمع تجارتی(بي بي خديجه ) در هرات دولت را به بی توجهی به خاطر ورود بی رویه كالاهاي چيني وايراني در بازار هرات، متهم ميكنند .

ناهید یکی از فروشندگان می گوید: « دولت براي جلو گيري ازورود كالا ها واجناس بي كيفيت در كشور مان قاطعيت ندارد. ورود بي رويه كالاهای خارجی خود باعث ورشكستگي کالا های داخلي مان شده».

آزيتا نورزایي یکی دیگر از فروشندگان این مجتمع كه مصروف فروش کالاهای داخلي است.

وی با انتقاد از مردم مي گويد: «بیشترمردم درعوض اينكه توليدات داخلي را تقويه كنند به دنبال كالاهاي بي كفيت خارجي هستند».

اتحاديه زنان صنعت گر، در هرات نيز دولت را به بي توجهی به امور تجاري زنان در بازار صنايع دستي در هرات متهم ميكنند.

نفس گل جامي،  رييس اتحاديه زنان صنعت گر  درهرات مي گويد كه دولت بايد درقسمت سرمايه گذاري و جلوگيري از واردات مشابه توليدات خارجي به داخل كشور اقدامات جدي روي دست گيرد.

وي همچنان مي افزايد كه بیشترتوليدات افغانستان دركشورهاي منطقه تحت نام توليدات افغانی به فروش نمي رسد.

در حال حاضر بالاتر از 30 درصد خانم ها در هرات مصروف كار هاي صنايع دستي مي باشند وتوليدات آن ها از قبيل قالين، ابريشم، لباس افغاني و يخن، پارچه دوزي زنانه وغيره مي باشد كه از اين طريق مخارج زندگی خود را تامین مي كنند.

محمد کبیر سیار

نظرتان را بنویسید