«از ازدواج های پیش از وقت باید جلوگیری شود»

بخش ملکی سازمان ملل متحد در هرات، نشست یک روزه را در تالار کمیسیون حقوق بشر با حضور شمار زیادی از بانوان فعال جامعه مدنی، و مقام های محلی هرات به خاطر جلوگیری از ازدواج های پیش از وقت برگزار کرد.

فریدون پویا، سخنگوی دفتر یوناما گفت هدف از برگزاری این نشست تجلیل از روز جهانی زن و جلوگیری از ازدواج های پیش از وقت می باشد.

متین مسؤول فرهنگی ولایت هرات گفت موجودیت زنان در شورای ملی، پولیس و ارتش نمایانگر رشد زنان در جامعه می باشد، اما این کافی نبوده چون تنها این پیشرفت ها در شهرها صورت گرفته و باید این رشد به اطراف نیز ادامه یابد.

طاهره پوپل کارمند حقوق بشر دفتر یوناما گفت دلیل مهم خشونت علیه زنان ازدواج های پیش از وقت است، زیرا کسانی که قبل از وقت ازدواج می کنند به مرحلۀ تکامل فکری نرسیده و نمی توانند مانند یک خانم بالغ برخورد نمایند.

خانم پوپل از نهادهای عدلی و قضایی انتقاد کرده و گفت که دادخواهی از زنان به گونۀ جدی صورت نمی گیرد و مجرمین رها می گردند و این باعث نگرانی جامعه مدنی و زنان شده است.

به گفتۀ وی، در سال جاری بیش از ۱۵۰ زن به ازدواج های اجباری مجبور گردیدند که در این ولایت ثبت شده است.

نظرتان را بنویسید