نوجوانی؛ سن دامن زدن به اتش

احتمالا هیچ دوره ای از زندگی به اندازه سن نوجوانی مهیج وگیج کننده تر نیست؛ زیرا بیشترین تغییرات در سن نوجوانی اتفاقی می افتد. نوجوانان نه ماهی هستند ونه ماکیان، نه بدارند ونه به بار ونه بچه هستند ونه بزرگسال.

ممکن چنان بزرگ شوند که از والدین خود از نظر جسمی بزرگتر شوند اما مجبورند به مکتب بروند.

سطح بالای ترشح هورمونهای جنسی ، تغییر رفتار ،خواست ها ونیاز ها وممانعت های زیاد نوجوانان را با تعارضی سخت مواجه ساخته که این تعارض عبارت از دوحالتی یا دودلی است که نوجوان مجبور به انتخاب است از طرفی نیاز وشوق وعلاقه واز طرفی سرکوبی  امیال وخواسته ها واز طرف دیگر کمبود تجربیات مفید.

اینها همه نوجوان را به انباری پر  از باروت تبدیل میکند که هر لحظه ممکن است  با یک جرقه منفجر شود  .نوجوان از نظر رشد جسمی روز به روز بزرگ وبزرگتر شده وبجای اینکه در هر سال 5 تا 7.5 سانتی متر به قد وی افزوده شود 20 تا 30 سانتی متر رشد میکنند  یعنی در دروه نوجوانی رشد، رشد جهشی است  واز طرفی بلوغ را پیش رو دارند که عبارت از یک پختگی جنسی بوده وخود بیشتر از یک مرحله است.

که با فعال شدن هورمونهای جنسی وتغییرات جنسی در نوجوان همراه است اگر چه با تمام اینها ممکن نوجوانان رفتار عاشقانه ورومانتیک نداشته باشند اما تغییرات بلوغ انها را اماده برای اینکار میکند. واز نگاه رشد  شناختی نوجوانان اهسته اهسته قدرت استدلال پیدا نموده فکر میکنند ، افکار وعقاید خود را طبقه بندی کرده ومباحث مختلف را تعقیب ونتیجه گیری می کنند وطبیعی است که با وجود ان احساس غرور خواهند کرد.

ومی خواهند خود محور بوده وبه انها توجه زیاد صورت بگیرد .انها ممکن افکار منطقی  ودیدگاههای دیگران را نپذیرند وبر منطق خود پایفشاری کنند که شاید علمی ومنطقی هم نباشد .وبالاخره در باره خود افسانه سازی کنند ودر اخر بگویند که شما مرا اصلا درک نمی کنید.

واز نظر رشد اجتماعی واخلاقی نوجوانان در حال گذار از طوفان وفشار هستند .که این خود بخاطر ارامش خواهی ولذت خواهی با در نظر داشت تفاوتهای فردی وفرهنگی  می باشد.

او استقلال می خواهد واین استقلال طلبی شاید اورا خشن بسازد .نوجوانان با بزرگسالان در حال تعارض هستند زیرا انها چیزها ئی را تجربه میکنند که شاید به سلامتشان ضرر داشته باشد .او برای خود افسانه می سازد وشاید درک نکند که این کارمثل خوردن مشروب یا کشیدن سیگار  شاید سلامت بزرگسالان را نیز به مخاطره  می اندازد .وبد تر اینکه نوجوانان معاشرت های خود را بیرون از منزل شکل می دهند .واین خود تقلید پذیری اورا از همسن های او بیشتر می سازد .

پراکندگی نقش که یکی از مراحل رشد اجتماعی افراد وتکمیل هویت اوست نیز در دوران نوجوانی شکل می گیرد ..بنا با این همه ایجاد تغییر وخصوصیات خاص می توان گفت که نوجوانان در حال گذار از بحران روحی ورفتاری هستند که انها را با سایر سنین مثل کودکی وبزرگسالی متمایز می سازد وبرای انها  روحیه ای شکنند، تحریک پذیر، ماجرا جو و حساس  می سازد وعدم توجه صحیح  ومنطقی به انها دامن زدن به اتشی است که زندگی هر خانواده را ویران خواهد کرد لذا با توجه بیشتر ومحتاطانه به انها وافزایش فعالیت های اموزشی در مکاتب، رسانه ها ی گروهی، مساجد واجتماع می تواند  شکل گیر ی هویت اجتماعی انها را تحت تاثیر قرار داده وبه رشد این هویت، باور ها وتعهدات انها کمک نماید.

نوجوانی همانطور که گفته شد سن شکل گیری هویت اوست واین بستگی دارد که  نوجوان در تحت چه شرایطی رشد میکند واموزش می بیند.

شرایط منطقی ودرست واز نظر اجتماعی بهنجار می تواند نقش بسیلر اساسی را در شکل گیری این هویت مثبت ومنطقی بازی کند وبرخلاف رشد در شرایط غیر منطقی؛ غیر اصولی ونابهنجار مشکلات طفل را با شناخت اساسات روانی او بیشتر ساخته واو را ممکن بطرف یک شخصیت بیمار واز نظر روانشناسی سایکو پات ویا هم دچار اختلالات شخصیتی بسازد که در انصورت مشکل یک نوجوان از حالت شخی وفردی ممکن خارج دشده وعوارض جدی اجتماعی را ببار اورد.

لذا توصیه میگردد که به این دوران سنی توجه جدی صورت گرفته وکوشش نکنند که زمینه اتش زدن به هیمه را ایجاد نمایندچون با شناخت واضح وصحیح از شخصیت ورشد شخصیتی  در این سن مارا قادر به کنترل وحمایت از نوجوانان کرده که میتواند بسیار مفید وموثر باشد ویگانه نکته باریک وحساس از نقطه نظر تربیتی ، حمایت بیشتر با محبت ودوست بودن با یک نوجوان بجای پدر ومادر ویارفتار امرانه داشتن با وی است .

نظرتان را بنویسید