حامد کرزی؛متهم به بحران کابل بانک

عبدالقدیرفطرت رئیس پیشین بانک مرکزی کشور که اخیراً در واشنگتن از ریاست بانک مرکزی استعفایش را اعلام کرد،  به تازگی در گفتگو با یکی از رسانه های بین المللی حامد کرزی رئیس جمهورکشور را به دست داشتن دربحران کابل بانک متهم کرده است.

فطرت؛ درگفتگو با شبکه الجزیره گفته است “وی اسناد و شواهد دردست دارد که نشان می دهد حکومت،  به ویژه شخص رئیس جمهور چگونه امانت های مردم، تاجران و زارعان را به سرقت برده اند.”

رئیس پیشین بانک مرکزی افزوده است که هم اکنون اعتراف هایی از سهام داران ومالکان کابل بانک را دراختیاردارد که در پیکارهای انتخاباتی رئیس جمهورکرزی پول پرداخته و ده ها عراده موترهای گران بها را نیز خریداری کرده اند.

فطرت تاکید می کند که تمام این مدارک دربانک مرکزی و نزد گروه بررسی کابل بانک وجود دارد اما وی نمی داند کسانی که این مدارک را دراختیاردارند به رسانه ها نشان خواهند داد ویا از بیم جان شان این موضوع را مخفی خواهند کرد.

این اظهارات درحالی صورت می گیرد که عبدالقدیرفطرت قبلا درمجلس نمایندگان نام های  شماری از مقامات بلند رتبه دولتی و سیاسی را فاش ساخت  که مبالغ هنگفت را از کابل بانک به نفع خویش بیرون کشیده بودند و این موضوع با استقبال گرم نمایند گان درمجلس نیز روبرشد.

اکنون آقای فطرت درواشنگتن به سرمی برد و سه روز پیش استعفایش را از همان جا اعلام کرد و دلیل آن را خطر جدی علیه جان خودش درافغانستان از سوی مقامات دولتی وسیاسی عنوان کرده است.

 

 

نظرات مسدود است