اثر تحقیقی در هرات تحت نام “تفکیک جنسیتی درمکاتیب ودانشگاه ها “از چاپ بر آمد

حسین علیزاده یکی از محقیقان میگوید: یافته آنان نشان میدهد که تفکیک جنسیتی در مکانهای تعلمی و تحصیلی، سبب بلند رفتن سطح علمی و آموزشی میگردد.

رابط میان سرمایه فرهنگی و دیدگاه مردم هرات در مورد تفکیک جنسیتی در مکاتب و پوهنتون ها عنوان کتاب تحقیقی است که روز سه شنبه ازسوی یکی از پوهنتون های خصوصی چاپ وازآن رونمایی گردید.

حسین علی علیزاده یکی از محققان میگوید: آنان برای دستکم 600 تن از شهروندان هرات پرسش نامه توزیع کرده اند، و براساس این تحقیق شمار زیادی از شهروندان، بر تفکیک جنسیتی در مکاتب و پوهنتون ها موفقت داشته اند.

ازسوی هم آقای علیزاده میگوید: طی تحقیقاتی که انجام شده است نشان میدهد که تفکیک جنسیتی در مکانهای آموزشی و تحصیلی سبب بلند رفتن سطح علمی و آموزشی میگردد.

 

ازسوی هم رییس خانه خبرنگار عمرنصیر مجددی، انجام چنین تحقیق ها را برنهادینه شدن فرهنگ تحقیق و پژوهش مهم میداند.

آقای مجددی  از مسوولان پوهنتون هرات و نهادهای آموزشی گوناگون میخواهد تا از تحقیق های که انجام میشود برای بهبود وچیگونگی آموزش کارگیرند.

ازسوی هم آگاهان انجام این گونه تحقیقات را در بهبود وضعیت کنونی کشور مهم میدانند و نیز برگسترش فرهنگ تحقیق تاکید دارند.

محمد رفیق شهیر میگوید: باید تلاش شود تا در بخش های گوناگون تحقیق صورت گیرد و این تحقیقات در دسترس مسوولان دولتی قرار گیرد تا آنان بتوانند به گونه بهتر در آبادانی افغانستان گام بردارند.

به باورآگاهان تا زمانیکه به گونه گسترده و دربخش های گوناگون تحقیق صورت نگیرد، تلاش ها برای بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نتجه آنچنانی بجا نخواهد گذاشت.

نظرتان را بنویسید