بازداشت یک تن به اتهام قتل خانم اش درهرات

 

 

 

فردیکه خانم خود را درپل مالان هرات به قتل رسانده بود از سوی پولیس هرات بازداشت شد.

سخنگوی پولیس هرات عبدالحد ولی زاده گفت که این شخص از باشندگان اصلی ولسوالی شیندند بوده ودرحال حاضر درچهار باغ فیروزه  شهر سکونت دارد.

اوگفت علت وانگیزه قتل معلوم نیست  اما فرد دیگری نیز به اتهام شرکت دراین قضیه بازداشت شده است.

آقای ولی زاده گفت درطی دو هفته این سومین رویداد جنایی قتل زنان است که درهرات به وقوع میپیوند.

نظرتان را بنویسید