یک معتاد به مواد مخدردرولایت غور بافیر مرمی مادر 65 ساله خود را کشت

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور، این موضوع را تایید میکند ومگوید که بخاطروجود طالبان در منطقه “تیوره” جزییات بیتشری دردست ندارند.

اوگفت موجودیت سلاح نزد افراد غیرمسول وحضور 50 هزار معتاد به مواد مخدردرولایت غور به            نگرانی جدی مقامات این ولایت مبدل شده است.

نظرتان را بنویسید