انفجار درفرماندهی اوبه هرات،فرمانده پولیس اوبه با دوسربازش مجروح شد.

فرمانده ولسوالی اوبه دریک انفجاردر دفتر کارخود با دوسربازش زخم برداشت
عبدالحد ولی زاده سخنگوی فرماندهی پولیس هرات با تایید این خبر گفت که مواد انفجاری دریک گلدان دردفتر کارش جاسازی شده بود .


اوگفت تحقیقات ارگان های کشفی بخاطر شناسایی عاملان این انفجار اغاز شده است.
ولسوالی اوبه یکی از ولسوالی های نسبتا ناامن هرات است که مخالفان مسلح دولت هر ازگاهی به نیروهای امنیتی حمله میکنند.

نظرتان را بنویسید